Autokorrektur-funksjoner i Excel - Støtte for Microsoft (2024)

Bruk denne dialogboksen til å slå av eller på funksjoner for automatisk korrigering eller automatisk formatering i Excel.

Det finnes fire faner i dialogboksen Autokorrektur. Hvis du vil hoppe raskt til informasjonen du ønsker, klikker du på navnet nedenfor som samsvarer med fanen du vil ha hjelp med:

Autokorrektur|Fortløpende autoformatering|Handlinger|Matematisk autokorrektur

Autokorrektur

Du kan bruke autokorrekturfunksjonen til å korrigere skrivefeil og feilstavede ord, i tillegg til å sette inn symboler og andre tekstdeler. Autokorrektur konfigureres som standard med en liste over vanlige feilstavinger og symboler, men du kan endre denne listen.

Som standard er Excel konfigurert til automatisk å korrigere noen vanlige skrivefeil. Bruk alternativene i denne dialogboksen til å slå av eller endre noe du ikke liker.

Hvis du ikke liker knappen Alternativer for autokorrektur Autokorrektur-funksjoner i Excel - Støtte for Microsoft (1) som vises mens du skriver, kan du bruke denne dialogboksen til å slå den av: Fjern merket for Vis knappen Alternativer for autokorrektur.

Du kan gjøre dette på denne fanen i dialogboksen. Klikk på en overskrift nedenfor for å utvide den og se instruksjonene:

Du kan aktivere eller deaktivere ulike alternativer for automatisk korrigering av stor forbokstav på Autokorrektur-fanen.

 • Merk av for eller fjern merket for disse:

  • Korriger to innledende store bokstaver

  • Bruk stor forbokstav etter punktum

  • Stor forbokstav i engelske navn på dager

  • Rett opp feil bruk av cAPS LOCK

Du kan angi unntak for noen av reglene for stor forbokstav. Unntakene du angir, blir brukt på alle Office-programmer som støtter Autokorrektur-funksjonen, noe som betyr at endringer du gjør i denne listen i ett program, også har innvirkning på de andre programmene.

 • Klikk på UnntakAutokorrektur-fanen, og prøv deretter ett av disse alternativene:

  • Hvis du har valgt avmerkingsboksen Korriger to innledende store bokstaver, og du vil hindre at et bestemt ord som inneholder blanding av store og små bokstaver (for eksempel «Ideer») skal bli rettet av autokorrektur, klikker du på Initial CAPS-fanen.

   Hvis du vil legge til et ord i unntakslisten, skriver du inn ordet i boksen og klikker deretter på Legg til. Hvis du vil slette et ord, merker du ordet og klikker på Slett.

  • Hvis du har valgt avmerkingsboksen Bruk stor bokstav etter punktum, og du vil hindre stor forbokstav i ord som følger visse forkortelser (for eksempel «avt.»), velger du Første bokstav-fanen.

   Hvis du vil legge til et ord i unntakslisten, skriver du inn ordet i boksen og klikker deretter på Legg til. Hvis du vil slette et ord, merker du ordet og klikker på Slett.

  Obs!:Du kan også merke av for eller fjerne merket for Legg til ord i listen automatisk i noen Office-programmer. Dette alternativet trer i kraft når du redigerer en fil eller et element. Når det blir gjort en endring du ikke vil ha, med Autokorrektur, kan du angre den ved å trykke på CTRL+Z. Hvis det er merket av for Legg til ord i listen automatisk, blir de uønskede korrigeringene du angrer, lagt til i unntakslisten.

Autokorrektur bruker to parallelle ordlister. Det første ordet er ordet du skriver inn, og det andre ordet eller uttrykket er det som brukes til å erstatte det første ordet.

Autokorrektur-funksjoner i Excel - Støtte for Microsoft (2)

Autokorrekturlisten gjelder alle Office-programmene som støtter Autokorrektur-funksjonen, noe som betyr at når du legger til eller sletter et ord fra listen i ett Office-program, har det også innvirkning på de andre Office-programmene.

Du kan legge til flere oppføringer som peker til samme «Med»-tekst. «Administartor», «adminsartor» og «administror» kan for eksempel erstattes med «administrator». Bare legg til en egen oppføring for hver av disse endringene.

Viktig!:Hvis det ser ut til at Autokorrektur ikke fungerer i det hele tatt, kan du kontrollere at det er merket av for Fortløpende endringerAutokorrektur-fanen.

Legge til, endre eller slette en oppføring i autokorrekturlisten

Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til en oppføring:

 1. Skriv inn et ord eller uttrykk du ofte skriver feil, i Erstatt-boksen på Autokorrektur-fanen – for eksempel desverre.

 2. Skriv inn ordet, slik det skal skrives, i Med-boksen, i dette tilfellet dessverre.

 3. Klikk på Legg til.

Hvis du vil endre erstatningsteksten for en oppføring, merker du den i listen over oppføringer og skriver inn en ny oppføring i Med-boksen.

Hvis du vil slette en oppføring, merker du den i listen og klikker på Slett.

Obs!: Unntakslisten hindrer at disse ordene blir rettet automatisk med stavekontrollen. Hvis et ord blir erstattet automatisk, og du har bekreftet at det ikke er på Autokorrektur-listen, kan du legge til ordet i unntakslisten for å sikre at det ikke erstattes automatisk med stavekontrollen.

Gjør dette i denne dialogboksen for å hindre alle automatiske endringer og erstatninger som utføres med Autokorrektur:

 • Fjern merkene øverst i fanen for å deaktivere automatisk stor forbokstav for alle.

 • Fjern merkene i Erstatt tekst mens du skriver-boksen for å deaktivere alle automatiske teksterstatninger.

Tips!:Hvis noe er blitt automatisk rettet for deg i Office og du ikke vil bruke denne endringen, klikker du bare på Angre eller trykker på CTRL+Z på tastaturet for å angre endringen.

Hvis du vil sette inn et symbol raskt, uten å åpne en masse menyer, kan du tilordne det et hurtigtast eller tekst. Dette er spesielt nyttig hvis du har tenkt å sette inn symbolet ofte og ikke vil gå gjennom Symboler-kommandoen på båndet hver gang.

Du må sette inn symbolet én gang, kopiere det og legge til Autokorrektur-regelen. Når du har fullført trinn 8, kan du slette symbolet du satte inn for å opprette regelen, så det er ikke så viktig hvor du setter det inn.

 1. Klikk på Symbol > Flere symbolerSett inn-fanen.

 2. Bla nedover i listen, og dobbeltklikk på symbolet du ser etter for å sette det inn i filen. Lukk dialogboksen Symbol.

  Tips!:De fleste symboler i vanlig bruk er en del av Wingdings-skriftsettene. Velg Wingdings i dialogboksen Symbol for å gjøre søket raskere.

 3. Velg symbolet som er satt inn i arbeidsboken, og klikk på KopierHjem-fanen på båndet (eller trykk på CTRL+C).

 4. Klikk på Fil > Alternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

 5. Klikk på Med-boksen, og trykk på CTRL+V for å lime inn det kopierte symbolet i feltet.

 6. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil knytte til symbolet, i Erstatt-boksen, for eksempel merke1.

  Autokorrektur-funksjoner i Excel - Støtte for Microsoft (3)
 7. Klikk på Legg til > OK.

 8. Når du vil bruke merkesymbolet, skriver du inn ordet du brukte i trinn 7 for å legge til symbolet.

Tips!:Hvis tegnet som er satt inn, ikke er det rette, kan du prøve å merke tegnet som ble satt inn og kontrollere at skrifttypen er Wingdings.

Autoformatering mens du skriver

Som standard utføres noe automatisk formatering mens du skriver i Excel, for eksempel bruk av punkt - eller nummerliste når det gjenkjennes at du skriver inn en liste.

Bruk denne dialogboksen hvis du vil slå av noen av disse alternativene for automatisk formatering. Fjern merket for elementer som du ikke vil bruke automatisk formatering på.

Handlinger

Det finnes én høyreklikkshandling i Excel. Slå på denne handlingen ved å velge Aktiver flere handlinger i hurtigmenyen i denne dialogboksen.

Med Dato-handlingen kan du høyreklikke på en fullstendig dato (inkludert dag, måned og år) og åpne Outlook-kalenderen på denne datoen.

Ignorer Egenskaper- og Flere handlinger-knappen på Handlinger-fanen. De gjør ikke noe nyttig.

Matematisk autokorrektur.

Hvis du vil opprette en formel fra grunnen av, trykker du på ALT pluss likhetstegnet. Det vises en formelplassholder hvor du kan skrive inn matematiske tegn.

Når du arbeider i en formelplassholder, har du et stort sett med hurtigtaster i Office som du kan bruke til å sette inn matematiske tegn. Disse snarveiene for matematisk autokorrektur er aktivert som standard.

Du kan gjøre følgende: Klikk på en overskrift nedenfor for å utvide den og se instruksjonene:

Fjern merket for Fortløpende endringer.

 1. Merk elementet du vil endre.

  Informasjonen er lagt til Erstatt- og Med-boksene.

 2. Endre enten snarveien i Erstatt-boksen eller symbolet i Med-boksen.

 3. Klikk på Erstatt-knappen.

 1. Merk elementet du vil fjerne fra listen.

 2. Klikk på Slett-knappen.

Før du begynner, må du ha kopiert det ønskede symbolet til utklippstavlen, slik at du kan lime det inn i dialogboksen. Du kan gjøre dette ved å lukke dialogboksen, manuelt sette inn symbolet på et lysbilde (Sett inn > Symbol) og deretter merke og kopiere symbolet (Ctrl+C).

 1. Skriv inn snarveien du vil bruke, i Erstatt-boksen.

  (Snarveien skal være forskjellig fra et normalt, riktig stavet ord, med mindre du alltid vil at det ordet skal erstattes med symbolet som du definerer i trinn 2.)

 2. Lim inn symbolet du vil tilordne til matematisk autokorrektur-snarveien du angav i trinn 1, i Med-boksen.

 3. Klikk på Legg til.

Autokorrektur-funksjoner i Excel - Støtte for Microsoft (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 5655

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.